Lendi 12 out:

8:00 – 8:30am Patisipan yo ap anrejistre non yo; kafe
8:30 – 9:30am 2 mo pou resevwa patisipan yo: 
Pwofesè Michel DeGraff ak Pwovost Chris Kaiser
9:30 – 10:30am Sesyon 1a: Tabli objektif aprantisaj ki chita sou materyèl an kreyòl pou aprantisaj aktif.

Prezantatè: Glenda Stump

10:30 – 10:45am Yon ti poz
10:45am – 12:30pm Sesyon 1b: Objektif aprantisaj pou chak disiplin (matematik, fizik, biyoloji).

Prezantatè: Peter Dourmashkin, Haynes Miller, Lourdes Aleman

12:30 – 1:30pm Manje midi (nan otèl la)
1:30 – 3:00pm Sesyon 2a: Pi bon metòd pou ansèyman epi aprantisaj.

Prezantatè: Glenda Stump

3:00 – 3:15pm Yon ti poz
3:15 – 5:00pm Sesyon 2b: Kreye aktivite aprantisaj aktif pou chak disiplin (matematik, fizik, biyoloji).

Prezantatè : Peter Dourmashkin, Haynes Miller, Lourdes Aleman

 

 

Madi 13 out

8:00 – 8:30am Patisipan yo ap anrejistre non yo; kafe
8:30 – 10:00am Sesyon 3a: Itilize materyèl aprantisaj aktif yo pou chak disiplin 
                        (1e pati). 
Prezantatè: Peter Dourmashkin, Haynes Miller, Lourdes Aleman
10:00 – 10:15am Yon ti poz
10:15am – 12:00pm Sesyon 3b: Itilize materyèl aprantisaj aktif yo pou chak disiplin 
                        (2èm pati).
Prezantatè: Peter Dourmashkin, Haynes Miller, Lourdes Aleman
12:00 – 1:00pm Manje midi (nan otèl la)
1:00 – 2:30pm Sesyon 4a: Estimasyon.
Prezantatè: Glenda Stump
2:30 – 2:45pm Yon ti poz
2:45 – 5:00pm Sesyon 4b: Estimasyon pou chak disiplin.
Prezantatè: Peter Dourmashkin, Haynes Miller and Lourdes Aleman

 

Mèkredi 14 out

8:00 – 8:30am Patisipan yo ap anrejistre non yo; kafe
8:30 – 10:15am Sesyon 5: Planifikasyon ki jan pou nou ranmase done
Prezantatè: Tout moun – Brase lide an gwoup
10:15 – 10:30am Yon ti poz
10:30am – 12:30pm Sesyon 6a: Prezantasyon plan leson pou chak disiplin (1e pati).
12:30 – 1:30pm Manje midi (nan otèl la)
1:30 – 2:30pm Sesyon 6b: Prezantasyon plan leson pou chak disiplin (2èm pati).
2:30 – 2:45pm Yon ti poz
2:45 – 3:00pm Evalyasyon
3:00 – 5:00pm Sesyon 7: Ranmase