Nan seksyon sa a n ap jwenn tout yon seri lojisyèl matematik ki rele “Mathlets” (oswa “Matlèt” an kreyòl). Se ak Java yo fèt. Lojisyèl sa yo ka sèvi lè moun ap aprann ekwasyon diferansyèl ak lòt konsèp nan matematik. Gen plizyè egzanp sou kouman nou ka zouti nimerik sa yo pou nou fè devwa, pou nou travay an gwoup oubyen pou nou prepare prezantasyon nan kèk kou, epi nou ka aprann teyori ki dèyè apwòch matematik sa yo. Nan seksyon sa a, n ap jwenn kèk videyo sou egzèsis ki gen esplikasyon vèbal ladan yo.

Nou ka itilize Matlèt yo an kreyòl dirèkteman sou sit
sa a oswa nou ka telechaje yo sou òdinatè nou.

Amòtisman Vibrasyon

Damped Vibrations

Anplitid al Faz: Dezyèm Òd I

Amplitude and Phase Second Order I

Anplitid al Faz: Dezyèm Òd II

Amplitude and Phase Second Order II

Anplitid avèk Faz : Premye degre

Amplitude and Phase First Order

Apwoksimasyon Sekant

Secant Approximation

Aritmetik Konplèks

Complex Arithmetic

Batman

Beats

Chan Vektoryèl

Vector Fields

Distribisyon Bèta

Beta Distributions

Distribisyon Pwobabilite

Probability Distribution

Distribisyon T

T Distributions

Esponansyèl Konplèks

Complex Exponential

Izoklin

Isoclines

Karakteristik Graf yo

Graph Features

Konpayèl Anvan Kwazman

Conjugate Priors

Konvolousyon : Antipilasyon

Convolution Accumulation

Koyefisyan Fourier

Fourier Coefficients

Koyefisyan Fourier : Konplèks avèk tout Son

Fourier Coefficients Complex with Sound

Metòd Euler

Euler’s Method

Polinòm Taylor

Taylor Polynomials

Pòtrè faz Lineyè: Anre Klikè

Linear Phase Portraits: Cursor Entry

Regresyon Lineyè

Linear Regression

Sibl Solisyon Yo

Solution Targets

Sikwi Seri RLC

Series RLC Circuit

Sòm Riemann

Riemann Sums

Sou Kreyasyon Derive

Creating the Derivative

Trajektwa Balistik

Ballistic Trajectory

Vekte Matris

Matrix Vector

Pwojè “MIT Mathlets” sa a te kòmanse devlope avèk yon bèl finansman “d’Arbeloff Fund for Excellence in Education” (Fondasyon d’Arbeloff pou ekselans nan edikasyon).  Apre sa, nou jwenn asistans nan men “MIT Office of Digital Learning” (Biwo MIT pou aprantisaj ak zouti nimerik). Se finansman ke National Science Foundation oz Etazini (“National Science Foundation”) bay Inisyativ MIT-Ayiti ki pèmèt devlòpman Matlèt an kreyòl sa yo.

This post is also available in: English