PhETs yo (ke nou pwononse “Fèt” an kreyòl) se bèl “fèt” pou pwofesè k ap anseye fizik ak lòt syans! Lojisyèl sa yo ofri egzèsis patisipatif nan syans ak matematik, aktivite ki baze sou rechèch e ki pèmèt etidyan yo mete men yo nan pat la. Gen ekip syantis ki teste epi evalye lojisyèl sa yo pou wè si yo bay bon rannman nan ansèyman. Gen entèvyou ki fèt ak etidyan epi gen evalyasyon ki fèt sou egzèsis pratik nan sal klas ki sèvi ak lojisyèl PhET yo. Kòd ki nan nannan PhET yo baze sou Java, Flash oubyen HTML5. Nou kab sèvi ak PhET yo sou entènèt oswa nou ka telechaje yo sou òdinatè nou. Tout lojisyèl pou egzèsis pratik sa yo se resous ki san baryè, pou tout moun ka sèvi ak yo, modifye yo, pataje yo, alèz. Epi yo gratis ti cheri, ni pou pwofesè ni pou etidyan.

Nou ka itilize PhETs yo an kreyòl dirèkteman sou sit sa a oswa nou ka telechaje yo sou òdinatè nou.

football

Football Trajectory

Projectile Motion

Faraday’s Law

Alpha Decay

Balloons & Buoyancy

Balloons & Static Electricity

Band Structure

Battery Voltage

Bending Light

Beta Decay

Blackbody Spectrum

Bound States

Buoyancy

Capacitor Lab

Charges and Fields

Circuit Construction Kit AC/DC

Circuit Construction Kit DC only

Collision Lab

Color Vision

Covalent Bonds

Davisson-Germer: Electron Diffraction

Energy Skate Park

Faraday’s Electromagnetic Lab

Fluid Pressure and Flow

Fourier: Making Waves

Friction

Gas Properties

Generator

Geometric Optics

Gravity and Orbits

Greenhouse Effects

Hyodrogen Atom

Ladybug Revolution

Lasers

Magnets and Electromagnets

Masses and Springs

Microwaves

Molecules and Light

Normal Modes

Nuclear Fission

Ohm’s Law

Optical Tweezers

Pendulum Lab

Photoelectric Effect

Projectile Motion

Quantum Wave Inteference

Radio Waves & Electromagnetic Fields

Ramp: Forces & Motion

Rutherford Scattering

Semiconductors

Simplified MRI

Stern-Gerlach Experiment

Torque

Wave Interference

Wave on a String

This post is also available in: English