Janvye 2017 rive jounen jodi a | pou pwodiksyon materyèl k ap kore aprantisaj aktif ki chita sou resous an kreyòl nan disiplin Syans, Teknoloji, Enjeniri ak Matematik.