Q&A with Michel DeGraff

Kathryn O'Neill of the MIT School of Humanities, Arts and Social Sciences writes: Recipient of $1m NSF grant for linguistics research, and development of active-learning resources for science and math in Kreyòl Ki fèk reservwa $1 milyon nan men NSF pou rechèch lengwistik epi pou kreyasyon zouti pou aprantisaj aktif syans ak matematik an kreyòl [...]