Nouvèl

/Nouvèl

Atelye MIT-Ayiti sou edikasyon ki san baryè e ki kore ak teknoloji

Atelye MIT-Ayiti sou edikasyon ki san baryè e ki kore ak teknoloji Pòtoprens, Ayiti, 15-17 janvye 2015 Oganizatè: Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl (MENFP) ansanm ak Inisyativ MIT-Ayiti Kowòdonatè: Michel DeGraff ak Vijay Kumar (MIT) epi Paul Mentor (MENFP, Biwo MENFP/MIT-Ayiti) PDF kalandriye atelye a Inisyativ MIT-Ayiti a ansanm ak Ministè Edikasyon Nasyonal ak [...]

By | December 22nd, 2014|Nouvèl|0 Comments

Ayiti, ann avan!

Credit: MIT-Haiti Initiative, Creative Commons By-NC-SA Sa a se yon albòm videyo sou vizit Premye Minis Laurent Lamothe Premye ak delegasyon li nan MIT le 17 avril 2013. Se lè sa a te gen yon akò ki te siyen ant Inisyativ MIT-Ayiti a (http://haiti.mit.edu) ak Ministè Edikasyon Nasyonal ak Devlòpman Pwofesyonèl (MENFP). Objektif [...]

By | July 10th, 2013|Nouvèl|0 Comments

Kounye a, resous fizik (PhET) yo disponib an Kreyòl

PhET yo ban nou kichòy pou n kapab pran plezi, kominike epi jwenn bon jan fidbak, pandan n ap manipile yon latriye similasyon sou fenomèn fizik; n ap jwenn zouti ki baze sou rechèch sa yo gratis. Pou ede etidyan yo wè ak de je yo epi konprann konsèp yo, similasyon PhET yo anime bagay [...]

By | June 18th, 2013|Nouvèl|0 Comments

Inivèsite MIT ak Gouvènman Ayisyen an siyen yon akò pou ankouraje ansèyman Syans, Jeni, Teknoloji ak Matematik an kreyòl

Yon nouvo pwogram ki fèt pou ede Ayisyen fè edikasyon teknik. Peter Dizikes, Biwo Enfòmasyon MIT 17 avril 2013 Jodi a MIT ak Ayiti siyen yon nou akò pou travay ansanm pou fè pwomosyon ansèyman syans, teknoloji, jeni ak matematik (STEM) an kreyòl. Sa fè pati efò k ap fèt pou ede Ayisyen aprann nan [...]

By | May 15th, 2013|Nouvèl|0 Comments

Ekip MIT-Ayiti a resevwa finansman pou devlope resous pou aprantisaj aktif ki baze sou teknoloji ak kreyòl

Credit: Brandon MuramatsuMichel DeGraff Michel DeGraff, pwofesè lengwistik, kontan anonse ke Ekip MIT a reyisi jwenn yon bon kantite sibvansyon pou senk an nan men Fondasyon Nasyonal pou Lasyans oz Etazini (ann angle: “National Science Foundation” oswa “NSF”). Finansman sa a se pou ede tout moun ki pale yon lang matènèl ki pa gen [...]

By | May 14th, 2013|Nouvèl|0 Comments

Inisyativ MIT–Ayiti a ap travay pou pèmèt tout moun aprann

Nan dat 20 septanm 2012, Pwofesè lengwistik MIT, Michel DeGraff, ak Doktè M.S. Vijay Kumar nan Biwo Inovasyon nan Edikasyon ak Teknoloji fè yon prezantasyon sou Inisyativ MIT-Ayiti a nan yon senpozyòm sou jan MIT ap travay tou patou nan lemonn. Senpozyòm nan te santre sou jan MIT ap chanje lemonn gras a angajman li [...]

By | May 14th, 2013|Nouvèl|0 Comments

Ayiti Pare (Haiti is ready)

Credit: MIT-Haiti Initiative, Creative Commons By-NC-SA Sa se yon videyo George Zaidan sou Inisyativ MIT-Ayiti a. Inisyativ sa a ap devlope resous pou edikasyon san baryè an Kreyòl, n ap evalye resous sa yo epi n ap distribiye yo pou nou ranfòse kapasite pou aprantisaj aktif nan syans, teknoloji, jeni ak matematik (STEM: [...]

By | May 14th, 2013|Nouvèl|Comments Off on Ayiti Pare (Haiti is ready)

Q&A with Michel DeGraff

Kathryn O'Neill of the MIT School of Humanities, Arts and Social Sciences writes: Recipient of $1m NSF grant for linguistics research, and development of active-learning resources for science and math in Kreyòl Ki fèk reservwa $1 milyon nan men NSF pou rechèch lengwistik epi pou kreyasyon zouti pou aprantisaj aktif syans ak matematik an kreyòl [...]

By | October 26th, 2012|Nouvèl, Uncategorized @ht|0 Comments