PhETs yo (ke nou pwononse “Fèt” an kreyòl) se bèl “fèt” pou pwofesè k ap anseye fizik ak lòt syans! Lojisyèl sa yo ofri egzèsis patisipatif nan syans ak matematik, aktivite ki baze sou rechèch e ki pèmèt etidyan yo mete men yo nan pat la. Gen ekip syantis ki teste epi evalye lojisyèl sa yo pou wè si yo bay bon rannman nan ansèyman. Gen entèvyou ki fèt ak etidyan epi gen evalyasyon ki fèt sou egzèsis pratik nan sal klas ki sèvi ak lojisyèl PhET yo. Kòd ki nan nannan PhET yo baze sou Java, Flash oubyen HTML5. Nou kab sèvi ak PhET yo sou entènèt oswa nou ka telechaje yo sou òdinatè nou. Tout lojisyèl pou egzèsis pratik sa yo se resous ki san baryè, pou tout moun ka sèvi ak yo, modifye yo, pataje yo, alèz. Epi yo gratis ti cheri, ni pou pwofesè ni pou etidyan.

Nou ka itilize PhETs yo an kreyòl dirèkteman sou sit sa a oswa nou ka telechaje yo sou òdinatè nou.

Flash PhETs

Buoyancy

Charges and Fields

Collision Lab

Density

Masses and Springs

Ohm’s Law

Pendulum Lab

Projectile Motion

Java PhETs

Alpha Decay

Balloons & Buoyancy

Balloons & Static Electricity

Beta Decay

Capacitor Lab

Circuit Construction Kit AC/DC

Circuit Construction Kit AC/DC Lab

Circuit Construction Kit DC only

Circuit Construction Kit DC Only Lab

Energy Skate Park

Energy Skate Park Basics

Faraday’s Electromagnetic Lab

Fluid Pressure and Flow

Forces and Motion

Gas Properties

Generator

Magnet and Compass

Magnets and Electromagnets

Nuclear Fission

Radioactive Dating Game

Ramp: Forces & Motion

Reversible Reactions

Under Pressure