Sa se mòso nan prezantasyon Pwof. Glenda Stump sou aprantisaj aktif. Se Tatiana Behrmann k ap tradui an kreyòl.

Prezantasyon sa a te fèt nan Atelye MIT-Ayiti an out 2015:

Atelye MIT-Ayiti/CHCL
Université d’Etat d’Haïti
Campus Henry Christophe
Limonade

Port-au-Prince, Haiti

Videyograf: Kendy Vérilus