Glosè kreyòl-angle pou tèm teknik ki sèvi pou kreyasyon ak tradiksyon materyèl pou disiplin Syans, Teknoloji, Enjeniri & Matematik (S.T.En.M.) nan Inisyativ MIT-Ayiti:

Sa se yon dokiman ki dinamik: nou toujou ap edite glosè sa a selon fidbak ke n jwenn sou teren, nan atelye MIT-Ayiti yo, epi sou entènèt (imel, medya sosyal, e latriye). Se Pwof Paul Belony nan Inisyativ MIT-Ayiti ki dirije jefò pou n òganize glosè sa a. Epi nou sèvi ak brase lide pami plis pase 250 anseyan ki te patisipe nan atelye MIT-Ayiti depi 2012. Se kontribisyon anseyan sa yo ki te pi plis ede nan devlòpman glosè sa a. Kounye a, depi w gen konpetans nan domenn syantifik epi kreyòl ou djanm, n ap tou envite w vin kontribye nan koreksyon ak lajisman glosè la. Sa ka ede pi plis toujou si w gen esperyans anseye an kreyòl.

Gen 2 detay ki enpòtan anpil konsènan metòd ak objektif glosè sa a:

  1. Nou itilize mo “glosè” a nan sans teknik (lengwistik) kote yon glosè se yon lis paralèl nan 2 lang kote lis sa a tabli korespondans pou tradiksyon ant 2 lang sa yo (nan ka pa nou, se kreyòl ak angle). Se sans sa a nou jwenn nan atik ki pibliye nan jounal syantifik (tankou Language) kote lengwis tou patou sèvi ak kalte glosè sa yo pou tradui egzanp ki soti nan lang lektè yo pa konprann.
  2. Dokiman sa a se pa yon diksyonè, non. Yon diksyonè se yon dokiman ki kataloge vokabilè ki deja egziste nan lang lan. Aktivite pedagojik atelye MIT-Ayiti yo demontre aklè gen anpil mo syantifik ki pa ko antre djanm nan vokabilè kreyòl anseyan ak etidyan. Se prejije kolonyal (egal: apatèd lengwistik) k ap plede bloke itilizasyon lang kreyòl la nan sosyete tèt an ba nou an. Ki donk aktivite MIT-Ayiti yo (atelye sou ansèyman S.T.En.M, pwodiksyon bon jan materyèl an kreyòl, e latriye) ap anrichi lang lan ak nouvo vokabilè syantifik ki pral sèvi kòm resous ki djanm pou anseyan ak etidyan. Se kon sa aktivite MIT-Ayiti yo ap ede nan devlòpman leksik syantifik lang lan. Sa se pa menm ak objektif yon diksyonè ; diksyonè pa kreye nouvo vokabilè. Se sa ki fè leksik MIT-Ayiti a se yon dokiman dinamik : se pa enpoze n ap enpoze vokabilè syantifik sa a. O kontrè, se yon pwosesis entèraktif k ap chache kontribisyon ak fidbak pami anseyan, etidyan ak tout lòt gason kanson ak fanm vanyan k ap feraye an kreyòl nan domèn syantifik sa yo.

Mèsi anpil Paul ansanm ak tout lòt edikatè pyonye sa yo k ap ede nan bay lang kreyòl la jèvrin pou l kontinye laji wout konesans pou tout popilasyon an.

Download glose_pou_stem CSV file.

ENGLISHKREYÒL
AC currentkouran altènatif (AC)
accelerationakselerasyon
accumulationantipilasyon
accuracyegzaktitid
acetylcholineasetilcholin
actionsaksyon
active experimentesperimantasyon w ap fè kounyea
add more matingsajoute plis kwazman
add more tetradsajoute plis tetrad
adenineadenin
adenosineadenozin
adiabatic compressionkonpresyon adyabatik
aerodynamicssyans ayewodinamik
air resistancerezistans lè
air trackpis ayere
allelealèl
alpha helixelis alfa
alpha particlepatikil alfa
amino acidasid amine
amplificationanplifikasyon
amplitudeanplitid
ampmeteranpèmèt
analyze more tetradsanalize plis tetrad
anandamideanandamid
and replica plate on:epi plak pou replik sou:
angleang
angstromangstrom
angular accelerationakselerasyon angilè
angular frequencyfrekans angilè
angular momentummoman angilè
angular speedvitès angilè
angular velocityvelosite angilè
anionanyon
anodeanod
anthocyaninantosiyanin
antibodyantikò
aperturelouvèti, twou limyè
arcark
Archimedes' principleprensip Achimèd
aristaelongè antèn
aromaticawomatik
at restnan eta repo
atomatòm
atomicatomik
atomic mass unit (amu)inite mas atomik (amu)
atomic numbernimewo atomik
atomic packingmakonn atomik
Atwood's machinemachin Atwood
autocollimatoroto-kolimatè
autonomous systemsistèm otonòm
autosomalotosomik
axisaks
backbonechapant
backcrosskwazman envès
background circlesèk nan fon
ball-and-stick modelmodèl boul ak baton
Balmer seriesseri Balmer
bar graphgrafik ti baton
barometerbawomèt
basesbaz
basicitybazisite
batterybatri
beam of lightfeso limyè
benzenebenzèn
Bernoulli equationekwasyon Bernoulli
Bernoulli theoremteyorèm Bernoulli
beta sheetfèy beta
binocularlonnvi
binomial seriesseri binòm
birth defectsanomali konjenital
blackbody radiationradyasyon kò nwa, reyònman kò nwa
Bloom taksonomyklasman Bloom
bode plotdyagram bode
body colorkoulè kò
Bohr atomatòm Bohr
Boltzmann constantkonstant Boltzmann
bondslyezon
bonds translucencytransparans lyezon
bouncinessrebondisman
bounded orbitòbit bòne
Boyle's lawlwa Boyle
Bragg ruleprensip Bragg
Brewster's angleang Brewster
buffertanpon
bulk modulusmodil elastisite, modil konpresiblite
buoyancyflotabilite
buoyant forcefòs flotay
buriedki anndan nèt
calorimetrykalorimetri
cancelanile
capacitancekapasitans
capacitorkapasitò
carbohydrateskaboyidrat
carbonkabòn
Carnot cyclesiklaj Carnot
case studyetid dosye (pedagojik)
catalystkatalizè
cathionkatyon
cathodekatod
Cauchy's equationekwasyon Cauchy
Celsius degreedegre Celsius
center of masssant mas yo
centimetersantimèt
centripetal accelerationakselerasyon santripèt
centripetal forcefòs santripèt
chain reactionreyaksyon an chèn
Charles' lawlwa Charles
charttablo, graf
checkboxbwat tchèk
chemical energyenèji chimik
chi square analysisanaliz ki kare
chi square testtès ki kare
chiralkiral
chiral centerpwen santral kiralite
chiralitykiralite
choose DNA markers to be displayed: chwazi makè ADN ki pou afiche:
choose experimental setupchwazi konfigirasyon eksperimantal
chromatic aberrationderanjman kwomatik, deranjman koulè
circlesèk, wonn
circuitsikui
circuit breakerbrekè
circular motionmouvman laviwonn
circular orbitòbit an sèk
circularly polarized lightlimyè ki polarize an sèk
circumcentersant sèk sikonskri a
circumcirclesèk sikonskri
circumradiusreyon sèk sikonskri a
circumscribedsikonskri
citric acidasid sitrik
Clapeyron equationekwasyon Clapeyron
clearnetwaye (vb.), klè (adj.)
clicker questionkesyon deklik
coefficient of kinetic frictionkoyefisyan fwòtman sinetik
coefficient of restitutionkoyefisyan restitisyon
coefficient of static frictionkoyefisyan fwòtman estatik
coherencekoyezyon
coilbobin
collimationkolimasyon
colorkoulè
color dispersiondispèsyon koulè
combustion heatchalè konbistyon
compass (in geometry)konpa
compass (in navigation)bousòl
complex planeplan konplèks
compoundkonpoze (chimik)
computekalkile
concavekonkav, fouye
concept mapchema konsèp
condenserkondansatè
conjugatekonpayèl, konjige
conjugate basekonpayèl bazik
conservative forcefòs konsèvatif
constantkonstant (n.), konstan (adj.)
constructive interferenceentèferans fabrikatif
contact forcefòs kontak
continuity equationekwasyon kontinite
convergent lenslantiy konvèjans
convexkonvèks, bosi
convolutionkonvolisyon
coordinateskòdone
Coriolis accelerationakselerasyon Coriolis
Coriolis forcefòs Coriolis
coronary artery diseasemaladi kowonè
cosmic rayreyònman kosmik
Coulomb's lawlwa Coulomb
count (bio)kantite
counting (math)kontaj
couplingkouplaj
covalent bondlyen kovalan
covalent bondingliyezon kovalan
critical angleang kritik
critical pointpwen kritik
critical pressurepresyon kritik
critical temperaturetanperati kritik
crosshairsretikil
curlwotasyonèl, espiral, wotò
currentkouran
cursorpwentè
curvaturenivo koubi
cyaninsiyanin
cyclesiklaj
cystic fribrosisfibwoz kistik
cytidinesitidin
cytosinesitozin
Dalton's lawlwa Dalton
damped vibrationvibrasyon amòti
damping timetan amòtisman
data set asanblaj done
DC currentkouran dirèk (DC)
de Broglie wavelenghtlongè ond de Broglie
decaydezentegre, dejenere (vb.); dezentegrasyon, dejenerasyon (n.)
decongestantdekonjestif
degeneratedejenere
degree of polarizationdegre polarizasyon
degrees of freedomdegre libète
del (operator)dèl (operatè)
densitydansite
deoxyadenosinedeyoksiyadenozin
deoxycytosinedeyoksitidin
deoxyguaninedeyoksigwanin
deoxythyminedeyoksitimidin
deprotonatedepwotonen
deprotonated formfòm depwotonasyon
depthpwofondè
derivativederive
desktopdèstòp
destructive interferenceentèferans destriksyon
determinantdetèminan
dew pointpwen lawouze
diastereomerdyastereyomè, dyastereyoyizomè
diatomic moleculemolekil di-atomik
dielectricdiyelektrik
diesel enginemotè dyezèl
diethyldiyetil
differentialdiferansyèl
diffractiondifraksyon
diffraction gratinggriyaj, rezo difraksyon
dihybriddi-ibrid
dihybrid crosskwazman di-ibrid
dihybrid Punnett square table:echikye Punnett di-ibrid
dihybrid sex-linked Punnett square table:echikye Punnett di-ibrid ki asosye ak sèks
dimerdimè
dimethyl fumarate (DMF)fimarat dimetil (DMF)
diopterdyòp
dipoledipòl
dipole momentmoman dipòl
discretedegrennen
dispersiondispèsyon
displacementdeplasman
distancedistans
disulfide bonds sizegwosè lyezon disilfid yo
disulfide bonds translucencytransparans lyezon disilfid yo
divergent lenslantiy divèjans
DNAADN
DNA base pairspè baz ADN
DNA glycosylaseADN glikozilaz
dominantdominan
dopaminedopamin
Doppler effectefè Doppler
dot (scalar) productpwodi eskalè
double-slit experimentesperimantasyon sou pasaj nan 2 fant
draftbwouyon
drift speedvitès an deriv
driven oscillationondilasyon ki fòse
efficiencyefikasite
eigenfunctionfonksyon pwòp
eigenvaluevalè pwòp
eigenvectorvektè pwòp
elastic collisionkolizyon elastik
electric fieldchan elektrik
electric forcefòs elektrik
electromagnetic wavesonn elektwomayetik
electromotive forcefòs elektwomotris
electronelektwon
electrophileelektwofil
electrophilicelektwofil
electrostatic forcefòs elektwostatik
electrostatic shieldingboukliye elektwostatik
ellipseelips
elliptic integralentegral elips
elliptic orbitòbit elips
emission coefficientkoyefisyan emisyon
emitteremetè
enantiomerenantyomè
energyenèji
energy conservation LawLwa konsèvasyon enèji
energy densitydansite enèjetik
energy diagramdyagram enèji
energy dissipationdisipasyon enèjetik
energy level diagramdyagram nivo enèji
enthalpyantalpi
entropyantwopi
epistasisepistazi
epistaticepistazik
equally likelymenm siseptibilite
equationekwasyon
equipotentialekipotansyèl
equivalent capacitorkapasitò ekivalans
escape velocityvitès chape poul
estroneestwòn
etheretè
ethyl alcoholalkòl etilik
Euler's equationekwasyon Euler
exitsòti
expectedprevwa
exponential functionfonksyon esponansyèl
exponential growthkwasans esponansyèl
external fluxfli ekstèn
eye colorkoulè zye
F1 ATPasesentaz ATP tip F1
Fahrenheit degreedegre Fahrenheit
Faraday's lawlwa Faraday
Faraday's law applicationlojisyèl sou lwa Faraday
fatlipid (grès)
ferromagnetismfewomayetis
fibroidfibwom
fieldchan
field linesliy chan
filefichye
finite sumsòm delimite
first law of thermodynamicspremye lwa tèmodinamik la
first orderpremye lòd
fissionfisyon
flowsikile (vb.), sikilasyon (n.)
flow ratedebi
flower colorkoulè flè
flower pod positionpozisyon flè ak gous
fluidfliyid
fluid flowsikilasyon yon fliyid
fluorescentfliyoresan
fluxfli
flux meterflimèt
flymouch
footpye
football trajectorytrajektwa yon balon foutbòl ameriken
for mating & replica plating experiments involving tetradspou esperimantasyon sou kwazman ak plak replik ki sèvi ak tetrad
for mating & replica plating experiments not involving tetradspou esperimantasyon sou kwazman ak plak replik ki pa sèvi ak tetrad
forcefòs
force diagramdyagram fòs
formulafòmil
Foucault pendulumpandil Foucault
Fourier coefficientkoyefisyan Fourier
four-momentumelan-kat
four-vectorvektè-kat
four-velocityvelosite-kat
free body diagramdyagram fòs
frequencyfrekans
Fresnel drag coefficientkoyefisyan rezistans ayewodinamik Fresnel
frictionfwòtman
fructosefriktoz
fruit flymouch nan fwi
fuelkabiran
fusionfizyon
galactosegalaktoz
Galilean transformationtransfòmasyon Galileo
gamma rayreyon gama
gasgaz
Geiger counterkontè Geiger
general theory of relativityteyori relativite jeneral
generate field vizualizationpwodui vizyalizasyon chan yo
generatorjeneratris
generator modemòd jeneratris
genesjèn
genes and allelesjèn ak alèl
genetic crosseskwazman jenetik
genotypejenotip
genotype frequencyfrekans jenotip
genotypicjenotipik
glucoseglikoz
glutamateglitamat
gramgram
graphgraf, grafik, koub
gravitationgravitasyon / lwa pezantè
gravitational blueshiftdekalaj gravitasyonèl ble
gravitational fieldchan gravitasyonèl
gravitational forcefòs gravitasyonèl
gravitational redshiftdekalaj gravitasyonèl wouj
gravitongraviton
gravitygravite / pezantè
gridrezo
guaninegwanin
guanosinegwanozin
gyrationjiwèt, piwèt, palavire
gyroscopejiwoskòp
half-lifedemi vi
harmonic oscillatorosiyatè amonik
harmonicsamonik
heatchalè
heat capacitykapasite tèmik (kapasite chalè)
heat transfertransfè chalè (transfè tèmik)
Heisenberg's uncertainty principleprensip ensètitid Heisenberg
heliceselis
helixelis
helpèd
hemeèm
heme groupgwoup emik
hemoglobinemoglobin
hemoglobinemoglobin
HertzHertz
heterozygouseterozigòt
highbyen wo
homozygousomozigòt
Hooke's lwalwa Hooke
horizontalorizontal
horsepowerpuisans chwal; chwal
how many more matings would you like to perform?konbyen kwazman ou vle reyalize?
how many more tetrads?konbyen tetrad anplis?
hydrogenidwojèn
hydrogen bondlyen idwojèn
hydrogen bonds sizegwosè lyezon idwojèn yo
hydrogen bonds translucencytransparans lyezon idwojèn yo
hydrophobic interactionentèraksyon idwofòb
hyperbolaipèbòl
hypothesisipotèz
ICAPEFAP
ICAP frameworkkad konseptyèl EFAP
ideal gas lawlwa gaz ideyal
imagingimajri
impedanceenpedans
impulsezikòs, sakad, enpilsyon
impulse responserepons sakad
in phasean faz
inchpous
inclined planplan enkline
index of refractionendèks refraksyon
individualendividyèl
induced current / Foucault currentkouran ki endui / kouran Foucault
inductionendiksyon
inductorbobin endiksyon
inelastic collisionkolizyon ki pa elastik
inertiainèsi
inertial forcefòs inèsi
input signalsiyal ki antre
inscribedenskri
insect repellentrepilsif pou ensèk
instantaneousenstantane
interfaceentèfas
internal energyenèji nannan, enèji anndan, enèji entèn
ionic bondlyen yonik
iron filingspay fè
irradianceiradyans, dansite puisans
irreversible processespwosede san revè
isobaricizoba [menm presyon]
isochoricizokò [menm volim]
isoclineizoklin
isomerizomè
isothermalizotèm [menm tanperati]
jelly beansirèt jelo
JouleJoule
junction ruleprensip jonksyon [lwa kalfou]
Kelvin degreedegre Kelvin
Kepler's law of arealwa Kepler sou sifas
Kepler's law of orbitlwa Kepler sou òbit
Kepler's law of periodlwa Kepler sou peryòd
Kepler's lawslwa Kepler yo
kilokilo
kinematicssinematik
kinetic energyenèji sinetik
lactic acidasid laktik
ladderechèl
laminar flowsikilasyon an lamèl
Laplace transformtransfòme Laplace
latent heatchalè latan [chalè chanjman faz]
latticefilyè, rezo
lattice pointpwen filyè
law of cosineslwa kosinis yo
law of equal areaslwa sou sifas egal yo
laws of motionlwa mouvman
lecturekou majistral, kou teyorik
left clickfè klik gòch
lengthlongè
length contractionkontraksyon longè
lensloup / lantiy
Lenz's lawlwa Lenz
lethalmòtèl
leucemialesemi
leucinelesin
lift (relating to aerodynamics)fòs volay
lightlimyè
likelihoodsiseptibilite
line integralentegral sou liy
linearlineyè
linkageliyezon, makonnay
lipidslipid
lone pairpè izole
loop ruleprensip bouklay
Lorentz contractionkontraksyon Lorentz
Lorentz invariantenvaryan Lorentz
Lorentz transformationtransfòmasyon Lorentz
lossless lineliy san fuit [liy san pèt]
Mach numbernonb Mach
macromoleculesmakwomolekil
magnetleman
magneticmayetik
magnetic fieldchan mayetik
magnetic forcefòs mayetik
magnetic strengthpèmeyabilite mayetik
magnetismmayetis
magnitudemayitid
manual modemod manyèl
massmas
matekwaze
mate & sporulatefè kwazman & devlope esporèl
mating enginemotè pou kwazman
mating sitesit kwazman
matingskwazman yo
matrixmatris
Maxwell's lawslwa Maxwell yo
measuring taperiban pou mezire
mechanical energyenèji mekanik
mechanicsmekanik
medianmedyàn
melting pointpwen fonn
mentorfòmatè
metal latticefilyè metalik
metermèt
metric systemsistèm metrik
microscopemikwoskòp
micro-stripmikworiban
milli-mili-
Minkowski spacelespas Minkowski
MKS systemsistèm MKS
mode of inheritancemodalite eredite
molemol
moleculemolekil
momentumelan
Momentum Conservation LawLwa Konsèvasyon Elan
monohybridmono-ibrid
monohybrid Punnett square table:echikye Punnett mono-ibrid:
monohybrid sex-linked Punnett square table:echikye Punnett mono-ibrid pou yon jèn ki lye ak sèks:
monomermonomè
monosaccharidemonosakarid
morning sicknesskòkraz
motionmouvman
mousemanèt
mouse keykle manèt
mud cardkat bwè pwa
multiple regression analysisanaliz pou yon makonnay regresyon
multiple sclerosis (ms)sklewoz an plak
multiplicative principleprensip miltiplikatif
muonmiyon
mutantmitan
mutationmitasyon
myosinmyosin
nano-nano-
negatively charged/acidicchaje negativman/asid
neurotransmitternewotransmetè
neutrinonoutrino
neutronnetwon
Newton's lawslwa Newton yo
nitrogennitwojèn
non-conservative forcefòs non-konsèvatif
non-peptideki pa peptid
non-polar/hydrophobicki pa polè / idwofòb
non-tetrad experimentesperimantasyon san tetrad
normal forcefòs nòmal
not charged/neutralsan chaj
nuclear energyenèji nikleyè
nuclear reactionreyaksyon nikleyè
nucleic acidsasid nikleyik
nucleophilenikleyofil
nucleusnwayo
number of lineskantite liy yo
Nyquist plotdyagram Nyquist
observedobsève
offsetdesantralizasyon
offspringpwojeniti, pitit
Ohmic materialsmateryèl Omik
Ohm's lawlwa Ohm
operatoroperatè
orbitòbit
orbitalòbital
orthogonalòtogonal
Otto cyclesiklaj Otto
out of phasedefaze
outgrowthtonyon
output signalsiyal repons (siyal ki sòti)
oxidizedokside
oxygenoksijèn
paper shufflebrasaj papye
parabolaparabòl
parallel axis theoremteyorèm aks paralèl
parameterparamèt
parentparan
partial derivativesderive pa moso (derive pasyèl)
particlepatikil
particle interactionsentèraksyon ant patikil yo
patternchema, modèl
pausepoze / pòz
peapwa
pea colorkoulè pwa
pea shapefòm paw
peer instructionenstriksyon ant kanmarad
pendulumpandil
pentamerpentamè
peptide bonds translucencytransparans lyezon peptid yo
periodperyòd
periodic motionmouvman peryodik
permittivitypèmitivite
phasefaz
phase changechanjman faz
phase diagramdyagram faz
phase shiftdeplasman faz
phasorfazò
phasor diagramdyagram fazò
phenotypefenotip
phenotype descriptiondeskripsyon fenotipik
phenotypicfenotipik
phenylalaninefenilalanin
phosphatefosfat
phospholipidfosfolipid
phosphorusfosfò
photoelectric effectefè foto-elektrik
photogatebaryè foton
photogate timerkwonomèt baryè foton
photonfoton
photosynthesisfotosentèz
photosystemfotosistèm
pick DNA markers to displaychwazi makè ADN ki pou afiche
pickup coilbobin pou deteksyon mayetik
pie chartgrafik sektoryèl
pistonpiston
planetplanèt
plant heightwotè plant
plasmaplasma
plate on a lawn ofplak sou kouch
platformplatfòm
pod colorkoulè gous
pod shapefòm gous
polar coordinateskòdone polè
polar/hydrophilicpolè/idwofil
polarizationpolarizasyon
polepol
pollsondaj
polysaccharidepolisakarid
positively charged/basicchaj pozitif/bazik
positronpozitwon
posterior (distribution)distribisyon twokay
potential differencediferans potansyèl
potential energyenèji potansyèl
poundliv
powerpuisans
power plantizin elektrik
power spectrumespektwòm puisans
precisionpresizyon
pressurepresyon
primaryprimè
principal axisaks prensipal
principle of complementarityprensip konplemantarite
principle of equivalenceprensip ekivalans
principle of superpositionprensip sipèpozisyon
prior (conjugate)konpayèl o pa
prismprizm
probabilitypwobablite
progenypwojeniti, desandan, pitit
projectilepwojektil
projectile motionmouvman pwojektil
proteinpwoteyin
protonpwoton
protonatepwotonen
protonated an pwotonasyon
protractorrapòtè
PSI (pound per square inch)PSI (liv pa pous kare)
pulleypouli
Punnett squareechikye Punnett
pyruvic asidasid pirivik
quantum dotpwen kantik
quantum mechanicsmekanik kantik, mekanik kwanntòm
quaternarykwatènè
racemicrasemik
racemizationrasemizasyon
radial accelerationakselerasyon radyal
radianceekla, radyans
radiationradyasyon
radioactive decaydezentegrasyon radyoaktif
radiusreyon
rangedomèn
Rankine cyclesiklaj Rankine
ratetarif; to
rate lawlwa sou derive tanporèl
ratiorapò
rayreyònman
reactancereyaktans
readoutafichaj
real gasgaz reyèl
receiverreseptè
recessiveresesif
reciprocal crosskwazman resipwòk
recursion relationsrelasyon rekisif
reduced massmas redui
reference framereferansyèl
refrigerationrefrijerasyon
regiochemistryrejyochimi
relative velocityvelosite relatif
relativistic transformationtransfòmasyon an relativite
relativityrelativite
replica plates:plak pou replik:
resetrepedale / reyajiste
reset all structuresreyajiste tout estrikti yo
reset structurereyajiste estrikti a
resistancerezistans
resistivityrezistivite
resistorrezistò
resolving powerpuisans rezolisyon; pouvwa separatè
resonancerezonans
rest energyenèji repo
rest massmas repo
restoring forcefòs restorasyon
reversible processespwosede revèsib
Reynolds numbernonb Reynolds
right clickfè klik dwat
ringsèkl, bag, wonn
RLC circuitsikui RLK
RNAARN
rocketfize
root mean square (RMS)rasin kwadratik (RK)
rotatevire tounen
rotating coordinatekòdone an wotasyon
rotationwotasyon
rulerrèg
saturationsatirasyon
scalareskalè
scalar invariantenvaryan eskalè
scalar productpwodui eskalè
scannimerizasyon, eskane, baleyaj elektwonik, skanografi
script; scriptingeskriptaj
seasaw prinsipleprensip balanswa baskil
secondsegonn
secondarysegondè
segmentsegman
self-inducedoto-endui
self-inductionoto-endiksyon
seriesseri
setasanblaj, ansanm
sexsèks
sex-linkedki asosye ak sèks; ki mare ak sèks
sgz encryptorkriptè sgz
sheetsfèy
sickle cell anemiaanemi falsifòm
side-chainchenn lateral
simple harmonic motionmouvman amonik senp
single-slit experimentesperimantasyon sou pasaj nan yon sèl fant
sizegwosè
skeletal structurechapant estriktirèl
slide barglisyè
slitfant
solubilitysolibilite
solublesolib
sortedann òd
soundson
sources of magnetic fieldssous chan mayetik yo
spacelespas (pou outerspace ak espas matematik); espas (pou plas, eka)
space-filled modelmodèl ak espas ki plen
special theory of relativityteyori relativite espesyal
specific heatchalè espesifik
spectrum, spectraespektwòm
speedvitès
speed of lightvitès limyè
spherical mirrormiwa esferik, miwa koube
spinpiwèt
spin angular momentummoman angilè piwèt
sporeesporèl
spotti tach, plaka
spreadsheettablè; fèy kalkil elektwonik
springresò
spring constantkonstant rapèl
square setekè
stabilityestabilite
stableestab
static equilibriumekilib estatik
steady currentkouran konstan
steady stateeta estab
stereochemistryestereyochimi
stereoisomerestereyoyizomè
sterileesteril
stickinessadezif
Stokes' theoremteyorèm Stokes
stored energyenèji stòkaj
strainssouch
stringfil
structuresestrikti
subsetsou-asanblaj
substituentsibstitiyan
substratesibstra
sucrosesikwoz
sugarssik
summaryrezime
superposition of forcessipèpozisyon fòs yo
surfacessifas
tangential accelerationakselerasyon tanjant
targetsibl
Taylor seriesseri Taylor
technetiumteknesyòm
telescopeteleskòp
temperaturetanperati
tensiontansyon
tensortansò
tertiarytèsyè
testcrosstès kwazman
testosteronetestòstewòn
tetrad experimentesperimantasyon tetrad
tetrad typetip tetrad
tetramertetramè
thalidomidetalidomid
think-pair-sharepanse-fòme pè-pataje
thyminetimin
timetan
timerkwonomèt
toluamidetoluiyamid
tontòn
toothpickpik dan, ti bwa pou dan
torquetòday
total fluxfli total
trackspis
trajectorytrajektwa
transformationtransfòmasyon
transientrejim tranzitwa
translucencytransparans
transmembranetransmanbràn
triglyceridetrigliserid
trimertrimè
true-breedingsouch-veritab
tutorialtitoryèl
twin paradoxparadòks marasa
uncertainty principleprensip ensètitid
under pressureanba presyon
uniform motionmouvman konstan
unitinite
unit vectorinite vektoryèl
unsaturationensatirasyon
ureaire
uridineiridin
valinevalin
van der waals interactionentèraksyon van der waals
VDW radiusreyon VDW
vectorvektè
velocityvelosite
vertex somè
verticalvètikal
vibrationvibrasyon
viewvizyalize
view specific regions / set center of rotation...vizyalize kèk zòn / ajiste aks rotasyon an...
viscosityviskozite; nivo pwès
vitaminvitamin
voltagevòltaj
voltage dropchit vòltaj
voltage gaingany vòltaj
voltmetervòltamèt
waterdlo
water towerchatodo
wattwatt
waveonn / ond
wave functionfonksyon onn
wavelengthlongè onn
waxlasi
weightpwa
wild typetip-sovaj
wing sizegwosè zèl
wing veinvenn zèl
worktravay
work functionfonksyon travay
work-energy theoremteyorèm travay-enèji
worksheetfèy egzèsis
world lineliy mond
x-linkedlye ak x
x-rayreyon x
x-ray imagingradyografi
yeastleven

 
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.