Atelye MIT-Ayiti sou edikasyon ki san baryè e ki kore ak teknoloji
UEH, Kanpis Henri Christophe, Limonad, Ayiti
Lendi–mèkredi 24–26 out 2015

Kalandriye

Lendi 24 out:

8:00 – 9:00am Enskripsyon; manje maten
9:00 – 9:30am Salitasyon ak remak pou ouvri atelye a: Audalbert Bien-Aimé, Prezidan Konsèy Direksyon UEH Limonad – Michel DeGraff, Direktè, Inisyativ MIT-Ayiti
9:30 – 10:30am Sesyon 1A pou tout patisipan yo: Egzanp aprantisaj aktif – Haynes Miller & Jeremy Orloff
10:30 – 12:00pm Sesyon 1B pou tout patisipan yo: Detaye pedagoji aprantisaj aktif – Glenda Stump
12:00 – 1:00pm Manje midi nan kafeterya inivèsite a
1:00 – 2:30pm Sesyon 2A pou tout patisipan yo: Panèl konferans sou enpòtans aprantisaj aktif pou edikasyon ann Ayiti
2:30 – 2:45pm Poz
2:45 – 5:00pm Sesyon 2B—3 sesyon an paralèl: Aprantisaj aktif pou chak matyè – Paul Belony (Fizik), Haynes Miller & Jeremy Orloff (Matematik), Lourdes Alemán, Alison Brauneis & Ruthly François (Jenetik & Biyochimi)

Madi 25 Out:

8:00 – 9:00am Manje maten
9:00 – 10:30am Sesyon 3A pou tout patisipan yo: Pedagoji: Objektif aprantisaj – Glenda Stump
10:30 –12:00am Sesyon 3B—3 sesyon an paralèl: Objektif aprantisaj nan chak matyè – Paul Belony (Fizik), Haynes Miller & Jeremy Orloff (Matematk), Lourdes Alemán, Alison Brauneis & Ruthly François (Jenetik & Biyochimi)
12:00 – 1:00pm Manje midi nan nan kafeterya inivèsite a
1:00 – 2:15pm Sesyon 4A—pou tout patisipan yo: Pedagoji – Glenda Stump
2:15 – 2:30pm Poz
2:30 – 5:00pm Sesyon 4B—3 sesyon an paralèl pou chak matyè: Devlopman egzèsis aprantisaj aktif – Paul Belony (Fizik), Haynes Miller & Jeremy Orloff (Matematik), Lourdes Alemán, Alison Brauneis & Ruthly François (Jenetik & Biyochimi)

Mèkredi 26 out:

8:00 – 9:00am Manje maten
9:00 – 10:30am Sesyon 5A—pou tout patisipan yo: Pedagoji: Evalyasyon – Glenda Stump
10:30 – 12:00pm Sesyon 5B—3 sesyon an paralèl, youn pou chak matyè: Evalyasyon egzanp aprantisaj aktif nan chak matyè – Paul Belony (Fizik), Haynes Miller & Jeremy Orloff (Matematik), Lourdes Aleman, Alison Brauneis & Ruthly François (Jenetik ak biyochimi)
12:00 – 1:00pm Manje midi nan kafeterya inivèsite a
1:00 – 3:00pm Sesyon 5C—twa sesyon an paralèl: Prezantasyon an gwoup nan chak matyè – Paul Belony (Physics), Haynes Miller (Math), Jeremy Orloff (Math), and Lourdes Aleman (Biology)
3:00 – 3:15pm Poz
3:15 – 3:30pm Evalyasyon
3:30 – 5:00pm Ranmaeesyon 6—pou tout patisipan yo: Kòmantè sou atelye epi planifikasyon pwochen etap – Tout patisipan yo nèt