Atelye MIT-Ayiti sou edikasyon ki san baryè e ki kore ak teknoloji

UEH, Kanpis Henry Christophe, Limonad (CHCL)

Ayiti Lendi–jedi 13–16 jen 2016

 

Lendi 13 jen:

 

8:00 – 9:00am Enskripsyon; kafe
9:00 – 9:30am Salitasyon ak remak pou ouvri atelye a: Audalbert Bien-Aimé, Prezidan Konsèy Direksyon CHCL Michel DeGraff, Direktè, Inisyativ MIT-Ayiti
9:30 – 10:30am Session 1a: Egzanp aprantisaj aktif

pou tout patisipan

10:30 – 1:00 Session 1b: Teyori & pratik pedagoji aprantisaj aktif

pou tout patisipan

1:00 – 2:00 Manje midi nan kafeterya inivèsite a
2:00 – 5:00pm Session 2:  Aprantisaj aktif pou chak matyè

kat sesyon an paralèl, youn pou chak matyè

Madi, 14 jen:

8:00 – 8:30am Kafe
8:30 – 11:30am Session 3a: Pedagoji: Objektif aprantisaj aktif & plan leson

pou tout patisipan

11:30 – 1:00pm Session 3b: Objektif aprantisaj nan chak matyè

kat sesyon an paralèl, youn pou chak matyè

1:00 – 2:00 Manje midi nan kafeterya inivèsite a
2:00 – 5:00pm Session 4a: Devlòpman egzèsis aprantisaj aktif 2 sou 2

kat sesyon an paralèl, youn pou chak matyè

Mèkredi 15 jen:

8:00 – 8:30am Kafe
8:30 – 11:30am Session 5a: Pedagoji: Evalyasyon Animatè: Glenda Stump

pou tout patisipan

11:30 – 1:00 Session 5b: Evalyasyon egzanp aprantisaj aktif nan chak matyè

kat sesyon an paralèl, youn pou chak matyè

 

1:00 – 2:00 Manje midi nan kafeterya inivèsite a
2:00 – 3:30 Session 5c: Evalyasyon egzanp aprantisaj aktif nan chak matyè

kat sesyon an paralèl, youn pou chak matyè

3:30 – 3:45 Evalyasyon
3:45 – 5:00pm Session 6: Ranmase epi planifikasyon pwochen etap

pou tout patisipan

Jedi 16 jen:

8:00 – 8:30am Kafe
8:30 – 11:30am Session 7a: Estrateji pou motive etidyan yo

pou tout patisipan

 

11:30 – 1:00 Session 7b: Defi nan enplemantasyon aprantisaj aktif

pou tout patisipan

1:00 – 2:00 Manje midi nan kafeterya inivèsite a
2:00 – 3:30 Session 8a: Kreye yon silabis ki djanm

pou tout patisipan

3:30 – 5:00 Session 8b: Devlope teknik prezantasyon ki djanm pou sal klas

pou tout patisipan